Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta – miten se toteutetaan ja mitä hyötyjä siitä on?

Yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen on ensimmäinen askel kohti päästöjen vähentämistä. Lähes jokaisen yrityksen toiminnasta aiheutuu ympäristökuormitusta, oli kyseessä sitten pieni tai suuri organisaatio. Jotta negatiivisia vaikutuksia voidaan alkaa vähentämään mielekkäällä tavalla, on ensin kerättävä dataa, johon päästövähennystavoitteet pohjaavat. Kasvihuonekaasupäästöt ovat yleisesti yritystoiminnan päästöjä kuvaava päästöluokka ja yritys voikin selvittää omansa hiilijalanjälkilaskennan avulla. Hiilijalanjälkilaskennassa yritys saa tietoonsa toimintansa kunkin osa-alueen CO2e-päästöt (hiilidioksidiekvivalentti) ja voi näin kohdentaa päästövähennystoimensa kustannustehokkaasti.

Mitä yrityksen hiilijalanjälkilaskenta tarkoittaa käytännössä?

Hiilijalanjäljellä viitataan yrityksen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärään. Laskennan laajuus voi vaihdella riippuen siitä, näkeekö yritys tarpeelliseksi laskea ainoastaan omasta toiminnastaan aiheutuvat suorat päästöt, vai ulotetaanko laskenta kattamaan yrityksen koko arvoketju, jolloin laskelmiin sisällytetään mm. erinäisiä hankintoihin liittyviä päästölähteitä.

Laskelmien perusteellisuus ja laajuus määrittyy aina yrityksen omien tarpeiden mukaan. Tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi sidosryhmien odotukset, tai muutokset toimintaympäristössä. Jotta yrityksen hiilijalanjälkilaskennan tulokset olisivat vertailukelpoisia, päästöt ilmaistaan muodossa CO2e, jossa eri kasvihuonekaasupäästöjen lämmityspotentiaali on suhteutettu vastaamaan hiilidioksidin aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä.

Hiilijalanjäljen muodostuminen vaihtelee suuresti toimialojen ja yritysten välillä. Esimerkiksi toimistotyöhön keskittyvän palveluyrityksen hiilijalanjälki saattaa suurimmaksi osaksi muodostua lämmityksen ja sähkönkulutuksen aiheuttamista päästöistä, kun taas tuotantoon keskittyvän yrityksen keskeisimpiä päästölähteitä voi olla raaka-aineiden hankintaan liittyvät prosessit.

Mitä yrityksen hiilijalanjälkilaskenta tarkoittaa käytännössä?

Hiilijalanjäljellä viitataan yrityksen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärään. Laskennan laajuus voi vaihdella riippuen siitä, näkeekö yritys tarpeelliseksi laskea ainoastaan omasta toiminnastaan aiheutuvat suorat päästöt, vai ulotetaanko laskenta kattamaan yrityksen koko arvoketju, jolloin laskelmiin sisällytetään mm. erinäisiä hankintoihin liittyviä päästölähteitä.

Laskelmien perusteellisuus ja laajuus määrittyy aina yrityksen omien tarpeiden mukaan. Tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi sidosryhmien odotukset, tai muutokset toimintaympäristössä. Jotta yrityksen hiilijalanjälkilaskennan tulokset olisivat vertailukelpoisia, päästöt ilmaistaan muodossa CO2e, jossa eri kasvihuonekaasupäästöjen lämmityspotentiaali on suhteutettu vastaamaan hiilidioksidin aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä.

Hiilijalanjäljen muodostuminen vaihtelee suuresti toimialojen ja yritysten välillä. Esimerkiksi toimistotyöhön keskittyvän palveluyrityksen hiilijalanjälki saattaa suurimmaksi osaksi muodostua lämmityksen ja sähkönkulutuksen aiheuttamista päästöistä, kun taas tuotantoon keskittyvän yrityksen keskeisimpiä päästölähteitä voi olla raaka-aineiden hankintaan liittyvät prosessit.

Mitä yritys hyötyy hiilijalanjälkensä laskemisesta?

Yritys saa konkreettista dataa toimintansa eri osa-alueiden aiheuttamista päästöistä laskemalla hiilijalanjälkensä, jolloin myös päästövähennystoimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpano helpottuvat huomattavasti. Laskelmia tullaan tulevaisuudessa vaatimaan eri konteksteissa, kuten hankintaprosesseissa, ja mitä kauemmin yritys on tarkkaillut hiilijalanjälkensä kehitystä, sen paremmat lähtökohdat sillä on toimia vastuullisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Oleellinen osa hiilijalanjälkilaskelmien tekoa on vastata eri sidosryhmien odotuksiin liiketoiminnan vastuullisuudesta. Yritysvastuuseen huomiota kiinnittävien kuluttajien ja yhteistyökumppaneiden määrä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi esim. sijoittajien mielissä vastuullisuuttaan kehittävät yritykset ovat houkuttelevampi kohde kuin ne huomiotta jättävät yritykset, mikä perustuu mm. riskien hallintaan ympäristölakien ja -asetusten muuttuessa. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi oikein kohdennetut päästövähennystoimet lisäävät hyvin usein yrityksen kustannustehokkuutta ja poikii sosiaalisia hyötyjä.

Miten yrityksen hiilijalanjälki lasketaan?

Istutapuita.fi laskee yrityksesi hiilijalanjäljen GHG Protokollan mukaisesti, joka on maailmanlaajuisesti eniten käytetty standardi hiilijalanjäljen laskemiseen. Yritykselle määritellään aina laskentaprosessin alussa rajat, joiden mukaan laskenta toteutetaan. Hiilijalanjälki voidaan laskea esimerkiksi koko organisaatiolle, tai keskittyä tietyn tytäryhtiön hiilijalanjälkeen.

On myös määriteltävä, lasketaanko vain yrityksen omat suorat päästöt ja ostoenergian synnyttämät päästöt, vai sisällytetäänkö myös yrityksen epäsuorat päästöt laskelmien piiriin, jolloin laskennasta tulee kattavampi, mutta myös haastavampi.

Itse laskenta pyritään toteuttamaan yritykseltä saatujen, todennettavissa olevien tietolähteiden perusteella, mutta laskenta onnistuu myös sekundäärisen datan päästöarvioiden perusteella. Laskennassa hyödynnetään erinäisiä laskentatyökaluja, joihin syötetään yritykseltä kerättyä dataa.

Laskelmien valmistuttua voidaan alkaa suunnittelemaan päästövähennystoimenpiteitä, mahdollista kompensaatiota, sekä tuloksista viestimistä eri sidosryhmille.

Hiilijalanjälkilaskelman raportista voidaan tehdä graafinen tiivistelmä. Voit ladata esimerkin tiivistelmästä tästä.

Näin pääset alkuun

Teimme laskenta-, päästövähennys- ja kompensaatioprosessia kuvaavan tiekartan sivuillemme, jota pääset tarkastelemaan täältä: https://istutapuita.fi/kompensointipalvelut/

Selvitämme asiakkaidemme tarpeet aina yksilöllisesti ja tarjoamme asiantuntevia palveluita prosessin jokaiseen vaiheeseen. Ottamalla asiantuntijoihimme yhteyttä, voimme sopia alkukartoituspalaverin, jossa selvitämme juuri teidän organisaationne tarpeita ja hiilijalanjälkilaskennan potentiaalisia hyötyjä.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]